Planificació del projecte#

Pàgina en desenvolupament

Encara estem treballant en aquest document.
Esperem oferir-vos properament el seu contingut.
Disculpeu les molèsties.

La planificació del projecte és una part essencial de la gestió de projectes que implica definir i organitzar les tasques, recursos i cronogrames per assolir els objectius del projecte de manera eficient. Aquí hi ha alguns aspectes importants de la planificació del projecte:

 1. Definició del Projecte:

  • Objectius del Projecte: Establir amb claredat què es vol aconseguir amb el projecte.

  • Àmbit del Projecte: Delimitar els límits i les fronteres del projecte per evitar canvis i ampliacions no planificades.

 2. Estructura de Desglossament del Treball (EDT):

  • Descompondre el projecte en tasques més petites i manejables.

  • Identificar les entregues clau i les fases del projecte.

 3. Estimació del Temps i dels Recursos:

  • Estimar el temps necessari per completar cada tasca.

  • Calcular els recursos (humans, materials, finances) requerits per a cada tasca.

 4. Cronograma del Projecte:

  • Desenvolupar un cronograma que mostri les dates d’inici i finalització de cada tasca.

  • Utilitzar eines com el diagrama de Gantt per visualitzar temporalment el flux de treball.

 5. Assegurar-se de la Seqüència Lògica de les Tasques:

  • Organitzar les tasques de manera que es compleixin les dependències lògiques.

  • Evitar retards i bloquejos mitjançant una seqüència de tasques lògica.

 6. Assignació de Responsabilitats:

  • Definir clarament qui és responsable de cada tasca.

  • Garantir una assignació equitativa de les responsabilitats.

 7. Pressupost del Projecte:

  • Estimar i controlar els costos associats al projecte.

  • Assegurar que el projecte roman dins del pressupost establert.

 8. Gestió del Risc:

  • Identificar possibles riscos i desenvolupar estratègies per abordar-los.

  • Incloure contingències en el pla per afrontar imprevistos.

 9. Comunicació i Col·laboració:

  • Establir un pla de comunicació per assegurar que totes les parts interessades estiguin informades sobre l’estat del projecte.

  • Fomentar la col·laboració entre membres de l’equip per garantir una execució eficient.

 10. Seguiment i Control:

 • Monitoritzar el progrés real respecte al cronograma i al pressupost.

 • Prendre accions correctives quan sigui necessari per mantenir el projecte en ruta.

 1. Documentació:

  • Mantenir una documentació detallada de les decisions preses, les comunicacions, els canvis en l’àmbit i altres elements importants.

La planificació del projecte proporciona una estructura clara i un marc de treball per garantir que les activitats del projecte es compleixin amb èxit i dins dels límits establerts. Un bon pla de projecte serveix com a guia per tot l’equip i facilita una execució més eficient i una entrega exitosa.

Diagrames de Gantt#

Els diagrames de Gantt són eines visuals que proporcionen una representació gràfica del cronograma d’un projecte. Aquest tipus de diagrama és molt utilitzat en la gestió de projectes per mostrar la seqüència de tasques i la durada de cada activitat.

Components bàsics d’un diagrama de Gantt:

 1. Tasques:

  • Cada tasca del projecte es representa com una barra horitzontal en el diagrama.

  • La posició de la barra indica quan comença i acaba la tasca al llarg del temps.

 2. Eix de les x (horitzontal):

  • Representa l’eix del temps. Les dates o les unitats de temps es col·loquen a l’eix de les x.

  • Les tasques s’ubiquen en relació amb aquest eix per mostrar la seva durada.

 3. Barres de Tasques:

  • Les barres de tasques són segments horitzontals que indiquen la durada de cada tasca.

  • La longitud de la barra indica la durada planificada de la tasca.

 4. Dependències:

  • Les relacions de dependència entre tasques es poden mostrar mitjançant línies o fletxes que connecten les barres de tasques. Això indica que una tasca no pot començar fins que una altra hagi acabat.

Avantatges dels diagrames de Gantt:

 1. Visualització Clara del Cronograma:

  • Proporciona una visió clara de quines tasques es duen a terme en quin moment i durant quant temps.

 2. Gestió de Recursos:

  • Ajuda a programar l’ús eficient dels recursos ja que mostra les superposicions o els buits en el temps.

 3. Identificació de Dependències:

  • Permet veure fàcilment les relacions de dependència entre tasques, ajudant a evitar conflictes en la programació.

 4. Comunicació Eficaç:

  • Facilita la comunicació entre membres de l’equip, líders de projecte i altres parts interessades ja que ofereix una representació visual comprensible del progrés del projecte.

 5. Adaptabilitat:

  • Permet realitzar ajustaments al cronograma de manera senzilla en resposta a canvis o imprevistos en el projecte.

Exemple de com llegir un diagrama de Gantt:

 • Barres de Tasques: Cada barra representa una tasca i la seva longitud mostra la durada planificada.

 • Dependències: Fletxes o línies connecten les barres indicant la relació de dependència entre tasques. Per exemple, si la tasca A ha de finalitzar abans que comenci la tasca B, es mostrarà una fletxa d’A a B.

 • Fites: Punts destacats o fites importants del projecte es mostren com a símbols o marques verticals a la línia de temps.

Els diagrames de Gantt són eines versàtils i valuoses per a la planificació i la comunicació efectiva dels projectes.

Podeu fer servir Canva per fer diagrames de Gantt dels vostres projectes.

Tècnica de revisió i avaluació de programes (PERT)#

El diagrama PERT (Program Evaluation and Review Technique) és una eina gràfica utilitzada en la gestió de projectes per representar i analitzar les activitats d’un projecte i les seves relacions de dependència. Aquest tipus de diagrama es va desenvolupar principalment per a projectes complexos on la seqüència i la interdependència de les tasques són crítiques. Aquí tens una explicació detallada del diagrama PERT:

Components clau d’un diagrama PERT:

 1. Activitats (o Tasques):

  • Les activitats són les tasques individuals que formen part del projecte. Cada activitat té una durada estimada per a la seva finalització.

 2. Fletxes:

  • Les fletxes representen la seqüència i les relacions de dependència entre les activitats. Indiquen la direcció del flux de treball i quan una tasca ha de començar o acabar en relació amb una altra.

 3. Node d’Esdeveniment:

  • Representa un punt en el temps on una o més activitats comencen o acaben. Pot ser un node d’esdeveniment d’inici, de finalització o de pas (on es reuneixen dues o més fletxes).

 4. Temps Òptim, Màxim i Més Probable:

  • S’utilitzen tres estimacions de temps per a cada activitat: el temps més òptim, el màxim i el més probable. Aquestes estimacions es combinen per calcular el temps esperat.

Passos per crear un diagrama PERT:

 1. Identificació d’Activitats:

  • Enumerar i definir les activitats necessàries per completar el projecte.

 2. Definició de Relacions i Dependències:

  • Determinar les relacions i dependències entre les activitats. Quines activitats han de completar-se abans que comenci o acabi una altra?

 3. Estimació de Temps:

  • Assignar temps estimats per a cada activitat, incloent-hi el temps més òptim, màxim i més probable.

 4. Construcció del Diagrama:

  • Col·locar nodes d’esdeveniment per representar el començament i la finalització del projecte.

  • Connectar els nodes amb fletxes per indicar la seqüència de les activitats.

 5. Càlcul del Camí Crític:

  • Determinar el camí més llarg a través del projecte, anomenat «camí crític». Aquest camí representa el temps mínim necessari per completar el projecte.

 6. Anàlisi de Marge:

  • Calcular el marge per a cada activitat, que indica la quantitat de temps que es pot retardar una activitat sense afectar el camí crític.

Avantatges del Diagrama PERT:

 1. Visualització de Dependències:

  • Proporciona una visió clara de les dependències entre activitats.

 2. Identificació del Camí Crític:

  • Ajuda a identificar el camí més crític, que és essencial per a la planificació del temps.

 3. Gestió de Riscos:

  • Permet identificar les activitats més crítiques i vulnerables a retards.

 4. Planificació de Recursos:

  • Facilita la planificació i l’assignació de recursos per optimitzar el temps.

El diagrama PERT és una eina potent per a la gestió de projectes que ofereix una comprensió visual i estructurada dels processos i les interaccions que es produeixen en un projecte.