Altres assajos mecànics#

Assaig de Charpy#

En el cas de l’assaig de tracció hem vist com reacciona el material a esforços progressius. Si volem saber com es comporta en front d’esforços aplicats de forma molt ràpida ens caldrà un assaig d’impacte, com es el cas del pèndul de Charpy.

Mouton charpy

A l’assaig de Charpy la proveta amb una secció i enclusa en forma de V determinades es col·loca a la part inferior de la trajectòria d’un pèndul, interceptant un martell. La diferència entre l’energia potencial inicial del martell i la final serà la consumida en el trencament de la proveta. Podem mesurar la resiliència del material com el quocient d’aquesta diferència d’energia entre la secció de la proveta a la zona de l’entalla (J/mm²).

En aquest vídeo podem veure el desenvolupament de l’assaig

Hide code cell source
from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('tpGhqQvftAo')

Assaig de duresa#

Si bé a mineralogia s’utilitza l’escala de Mohs, basada en la comparació amb 10 minerals arbitraris, els assajos tecnològics de duresa utilitzen diversos tipus de penetradors que difereixen en forma, material i mides, amb el que s’exerceixen forces sobre la mostra i es mesura l’empremta que hi deixa. Podeu tenir una idea d’aquesta diversitat a la següent taula[AWBC17] d’assaigs típics:

Assaig

Penetrador

Càrrega

Aplicació

Brinell

Bola de 10 mm

3 000 kg

Ferro i acers fosos

Brinell

Bola de 10 mm

500 kg

Aliatges no fèrrics

Rockwell A

Con de diamant

60 kg

Materials molt durs

Rockwell B

Bola de 1/16 polzades

100 kg

Llautó, acer de baixa resistència

Rockwell C

Con de diamant

150 kg

Acer d’alta resistència

Rockwell D

Con de diamant

100 kg

Acer d’alta resistència

Rockwell E

Bola de 1/8 polzades

100 kg

Materials molt tous

Rockwell F

Bola de 1/16 polzades

60 kg

Alumini, materials tous

Vickers

Piràmide de diamant

10 kg

Materials durs

Knoop

Piràmide de diamant

500 g

Tots els materials

Assaig de duresa Brinell#

A l’assaig de duresa Brinell s’utilitza una bola de diàmetre D (mm) d’acer trempat (HBS) per a materials tous amb la que s’aplica una força F (N), i de carbur de tungstè (HBW) per a materials durs.

BrinellHardness

Es mesura el diàmetre d (mm) de l’empremta deixat i el valor de la duresa bé donat:

\(HB=0,102\cdot \Large \frac{2 F}{\pi D (D-\sqrt {D^2-d^2})}\)

from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('RJXJpeH78iU')

Assaig de duresa Vickers#

A l’assaig de duresa Vickers el penetrador és una piràmide de diamant amb un angle base de 136º.

Vickers-path-2

Es mesura la diagonal de l’empremta d (mm) i i el valor de la duresa bé donat per: \(HV \simeq 0,1891\cdot \large \frac{F}{d^2}\)

from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('7Z90OZ7C2jI')

O podeu clicar a l’enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=7Z90OZ7C2jI

Assaig de duresa Rockwell#

L’assaig Rockwell és el mètode més utilitzat, ja que és molt pràctic. Una màquina, que pot variar la força aplicada i canviar de penetrador, mostra en pantalla automàticament la duresa del material en mesurar l’increment de la fondària de l’empremta a la mostra.

Dureza rockwell

La màquina inicialment aplica una força petita, per eliminar la part elàstica, i registra el desplaçament en fondària r en aplicar una segona força superior. El valor de la duresa és:

\(HR = N - \large \frac{r}{s}\)

on \(N\) i \(s\) son paràmetres que depenen de l’escala Rockwell utilitzada (HRA, HRB …)

from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('G2JGNlIvNC4')

O podeu clicar a l’enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=G2JGNlIvNC4

Assaig de fatiga#

Quan apliquem un esforç a un material de forma cíclica moltes vegades aquest poc trencar-se, fins i tot amb esforços petits, com podem observar a la figura. Aquesta gràfica, anomenada corba de Wöhler o corba S-N, mostra la intensitat de l’esforç necessari en front del nombre de cicles (en escala logarítmica) per trencar el material. Així com per l’alumini trobarem un nombre de cicles suficient (vida a fatiga) per a qualsevol esforç, per petit que sigui, en el cas de l’acer trobem un límit de fatiga: esforços per sota d’aquest valor mai trencaran el metall.

S-N curves

from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('LhUclxBUV_E')