Associacions de resistències#

Associació sèrie#

\(\Large R = \sum R_i\)

Associació en paral·lel#

\(\Large \frac{1}{R} = \sum \frac{1}{R_i}\)

Exemple d’aplicació#

PAU 2006 S1 3B#

a) El circuit és equivalent a

i pert tant

\(\Large \frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} = \frac{2}{2R} = \frac{1}{R} \Rightarrow R_{AB} = R = 120 \Omega\)

b) Dibuixem el circuit d’una altra manera, per veure realment que tenim:

que és equivalent a

i pert tant

\(\Large \frac{1}{R_{AC}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{3R} = \frac{4}{3R} \Rightarrow R_{AB} = \frac{3}{4} \cdot R = 90 \Omega\)

c) \( P = U \cdot I = U \cdot \frac{U}{R_{AB}} = \frac{U^2}{R_{AB}}\)

P = 5**2/120
P
0.20833333333333334

és a dir que el conjunt alimentat entre A i B a 5V dissipa una potència de 0,2083 W