Pràctica: Estudi d’una pila i d’una bombeta

Pràctica: Estudi d’una pila i d’una bombeta#

Objectius#

 • Aprendre el funcionament del polímetre com a voltímetre, amperímetre i ohmímetre

 • Fer una estimació de la força elecromotriu (\( \varepsilon \)) i de la resistència interna (\(r\)) d’una pila$

 • Observar com cau el voltatge d’una pila quan subministra potència a una càrrega

 • Observar com la resistència d’una bombeta varia amb la temperatura i fer una estimació de la temperatura de funcionament

Materials#

 • Polímetre

 • Pila de petaca

 • Bombeta 3,5 V

 • Cables de connexió

Observació#

Característiques de la bombeta:

 • Voltatge: 3,8 V

 • Intensitat: 0,3 A

Característiques de la pila:

 • Voltatge.: 4,5 V

Mesures prèvies#

Mesura de la resistència de la bombeta amb el polímetre configrat com a ohmímetre:

 • Resistència (\(R_0\)): \(1,7 \Omega\)

Mesura de la força electromotriu de la pila amb el polímetre configurat com a voltímetre:

 • Força electromotriu (\(\varepsilon \)): \(4,2 \Omega \)

Mesures amb el circuit connectat#

 • Voltatge (U): 3,6 V

 • Intensitat (I): 0,25 A

Càlculs#

Calculem la resistència de la bombeta encesa:

\(\Large R_T = \frac{U}{I} = \frac{3,6 V}{0,25 A} = 14,4 \Omega\)

Calculem la resistència interna de la pila:

\(\Large r = \frac{\varepsilon - U}{I} = \frac{4,2 V - 3,6 V}{0,25 A} = 3,6 \Omega\)

Estimem la temperatura del filament:

\(\rho_t = \rho_{20} \cdot [1 + \alpha \cdot (t-20 ^{\circ} C)]\)

La mateixa relació tenim entre les resistències, ja que ni L ni s varien de forma significativa. Suposant que el taller està a \(20 ^{\circ} C\):

\(\Large \frac{R_T}{R_0} = 1 + \alpha (t - 20 ^{\circ} C)\)

Per al tungsté \(\alpha = 0,0045\)

Amb aquestes dades, podem fer una estimació de la temperatura del fil de tungsté:

\(\Large t = \frac{\frac{14,4}{1,7}-1}{0,0045} + 20 ^{\circ} C \simeq 1680 ^{\circ} C\)