Energia pneumàtica, hidràulica i oleohidràulica

Energia pneumàtica, hidràulica i oleohidràulica#

Quan treballem amb fluids (gasos i líquids) acostumem a treballar amb magnituds macroscòpiques com la pressió (p), el volum (V) o la temperatura (T).

Si considerem el treball realitzat en empènyer una xeringa fins desplaçar una distància d un volum V de fluid amb una pressió p, veurem que

\(W =\Large F \ d = F \ \frac{V}{S}= \frac{F}{S} \ V = p \ V\)

ja que el volum desplaçat és igual a l’àrea de la superfície pel desplaçament.

Si dividim pel temps obtenim la potència:

\(\Large P = p \ \frac{V}{t} = p \ q \)

On q és el cabal.

Unitats de pressió#

Al sistema internacional utilitzem el pascal, simbolitzat per les lletres Pa : 1 Pa ≡ 1 N / m2

També podem trobar altres unitats:

  • Atmosfera: 1 atm = 101325 Pa

  • Bar: 1 bar = 100000 Pa

  • Mil·límetre de mercuri: 1 mmHg = 133,322 Pa

  • PSI: 1 psi = 6894 Pa

Exemple#

PAU 2007 S3 P3A#