Organització i Empresa

Organització i Empresa#

Pàgina en desenvolupament

Encara estem treballant en aquest document.
Esperem oferir-vos properament el seu contingut.
Disculpeu les molèsties.

Són molts els aspectes que un enginyer ha de conèixer en l’organització i gestió d’empreses:

Gestió de projectes#

Un enginyer ha de tenir capacitat per planificar, executar i controlar projectes, incloent l’ús d’eines com el diagrama de Gantt i la identificació de recursos necessaris.

 • Planificació: Desenvolupar un pla detallat que estipuli objectius, cronogrames, recursos necessaris i assignacions de responsabilitats.

 • Estratègia de costos: Estimar amb precisió els costos associats al projecte, incloent-hi despeses directes i indirectes, per garantir la viabilitat financera.

 • Identificació de riscos: Analitzar i anticipar possibles problemes i dissenyar estratègies per mitigar-los o gestionar-los eficaçment.

 • Control del progrés: Supervisar constantment l’evolució del projecte, ajustar els plans quan sigui necessari i assegurar-se que es compleixin els terminis.

 • Comunicació: Mantenir una comunicació efectiva amb tots els membres de l’equip, clients i altres parts interessades per assegurar la cohesió i l’enteniment mutu.

 • Gestió de recursos: Optimitzar l’ús dels recursos disponibles, ja siguin humans, financers o materials, per aconseguir els millors resultats.

 • Avaluació post-projecte: Realitzar una anàlisi després de la finalització del projecte per identificar èxits i àrees d’aprenentatge, contribuint a una millora contínua.

 • Ús d’eines de gestió de projectes: Familiaritat amb programari específic que faciliti la planificació i execució dels projectes.

Processos operatius#

Entendre els processos internos de l’empresa, optimitzar-los i identificar àrees de millora.

 • Anàlisi de processos: Examinar i comprendre els fluxos de treball existents per identificar eficiències, eliminar redundàncies i millorar la productivitat.

 • Optimització: Desenvolupar estratègies per optimitzar els processos, mitjançant la implementació de tecnologies noves, l’automatització i la millora contínua.

 • Integració de sistemes: Assegurar la cohesió entre diferents sistemes i departaments per evitar silos d’informació i assegurar una comunicació eficaç.

 • Control de qualitat: Implementar mesures per garantir la qualitat dels productes o serveis, incloent-hi la definició de procediments, les proves de qualitat i el seguiment del rendiment.

 • Gestió de la cadena de subministrament: Coordinar l’adquisició de matèries primeres, el procés de producció i la distribució per assegurar una cadena de subministrament eficient.

 • Eficiència energètica: Considerar l’ús responsable de recursos, incloent-hi l’energia, per assegurar pràctiques sostenibles i reduir l’impacte ambiental.

 • Gestió de residus: Desenvolupar pràctiques per minimitzar els residus i garantir una eliminació adequada, en línia amb les normatives ambientals.

 • Formació del personal: Assegurar que el personal estigui ben informat i capacitats per seguir els procediments operatius, garantint així la consistència en la producció.

Finances#

Coneixements bàsics sobre la gestió financera, pressupostos i com les decisions d’ingenieria afecten els aspectes econòmics.

 • Pressupostos: Elaborar i gestionar pressupostos és fonamental. Cal entendre com asignar recursos de manera eficient i controlar les despeses. El pressupost actua com una guia financera que ajuda a evitar costos excessius i assegura que els recursos estiguin disponibles quan es necessiten.

 • Anàlisi de costos: L’enginyer ha de ser capaç d’analitzar els costos associats als projectes o processos. Això inclou tant els costos directes com els indirectes. L’anàlisi de costos ajuda a identificar àrees on es poden fer estalvis i a prendre decisions informades sobre la viabilitat econòmica d’un projecte.

 • Rendibilitat i Retorn de la Inversió (ROI): Entendre com calcular i interpretar la rendibilitat d’un projecte o inversió és essencial. Aquesta habilitat ajuda a avaluar si un projecte generarà beneficis i quan es poden esperar aquests beneficis.

 • Flux de Tresoreria: Comprendre el flux de tresoreria és vital per assegurar que hi hagi fons suficients per fer front a les despeses diàries i a les inversions a llarg termini. És una part clau de la gestió financera per garantir la solidesa financera de l’empresa.

 • Anàlisi Financera: Capacitat per llegir i interpretar informes financers com el compte de resultats, el balanç i l’estat de flux de tresoreria. Aquesta anàlisi ajuda a avaluar la salut financera global de l’empresa i a prendre decisions estratègiques basades en dades financeres.

 • Finances Corporatives: Coneixements bàsics sobre com les decisions financeres afecten la valoració de l’empresa, com les operacions de fusió i adquisició, l’estructura de capital i les estratègies de finançament.

 • Gestió de Riscos Financers: Comprendre i gestionar els riscos associats a les decisions financeres, incloent-hi la volatilitat del mercat, els canvis en els tipus d’interès i altres factors que poden afectar la salut financera.