Primer principi. Transformacions termodinàmiques.#

Pàgina en desenvolupament

Encara estem treballant en aquest document.
Esperem oferir-vos properament el seu contingut.
Disculpeu les molèsties.

Qüestions prèvies#

  • Un sistema està en equilibri termodinàmic quan les variables macroscòpiques \(p\), \(V\) i \(T\) no canvien.

  • La relació matemàtica entre les variables \(p\), \(V\) i \(T\) s’anomena eqüació d’estat. La més senzilla és la d’un gas ideal, i es la que farem servir aquest curs: \(pV = nRT\), on \(n\) és el nombre de mols, \(R\) la constant dels gasos, \(R = 8,3143 J/(K·mol)\).

  • La suma de energies de totes les partícules d’un sistema s’anomena energia interna \(U\). Al gasos ideals només depèn de la temperatura \(U = U(T)\).

  • El treball realitzat quan el sistema pasa de l’estat A amb volum \(V_A\) a l’estat B amb volum \(V_B\) val \(W= \int_{V_A}^{V_B}pdV\)

  • Quan una substància incrementa su temperatura de \(T_A\) a \(T_B\) la calor absorbida \(Q \ \) val \( \ Q = nc_V(T_B-T_A)\), on \(c_e\) és la calor específica a volum constant de la substància.

  • L”estat del sistema es pot representar amb un punt al diagrama p-V.

Hide code cell source
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
V=np.linspace(0.75, 1.25, 50)
p=1/V
p1=1
V1=1
fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(5, 3), layout='constrained')
plt.plot(V, p)
ax.scatter(V1, p1, s=50, facecolor='red', edgecolor='red')
plt.axhline(y=1, xmin=0, xmax=0.5, color='red',linestyle='--')
plt.axvline(x=1, ymin=0, ymax=0.5, color='red',linestyle='--')
ax.axis([0, 2, 0, 2])
ax.set_xticks([0,1], ['0','$V_A$'])
ax.set_yticks([0,1], ['0','$p_A$'])
ax.set_title('Diagrama p-V')
plt.xlabel('$V$', loc='right')
plt.ylabel('$p$', loc='top', rotation='horizontal')

plt.show()
_images/9b7d97ed6bcde595788ff7f2f60f523f52f0cf1ac1620f66820eddfcb8ff7184.png

Primer principi#

Si apliquem la llei de la conservació de l’energia a un sistema que rep una calor \(Q\) , realitza un treball \(W\) i experimenta una variació d’energia interna \(\Delta U\) obtenim:

\(Q = W + \Delta U\)

Transformacions termodinàmiques#

Quan un sistema varia alguna de les variables macroscòpiques les altres dues es veuen afectades donada la relació entre elles de l’eqüació d’estat.

Ens interessa calcular \(Q\), \(W\) i \(\Delta U\) en aquestes transformacions. No sempre e fàcil, però algunes transformacions es poden calcular de forma relativament fàcil, per la qual cosa s’utilitzen molt per modelitzar sistemes reals. La idea és aproximar fragments de les trajectòries reals a les màquines tèrmiques utilitzant aquests 4 processos.

Procès isocòric#

Transformació a volum constant, \(\Delta V = 0\).

\(W = 0\)

\(Q =nc_V(T_B-T_A)\), on \(c_V\) és la calor específica a volum constant.

Per a gasos monoatòmics \(C_V = \frac{3}{2}R\)

Per a gasos diatòmics \(C_V = \frac{5}{2}R\)

Hide code cell source
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
p=np.linspace(0.5, 1.5, 50)
V=p/p
fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(5, 3), layout='constrained')
plt.plot(V, p)
plt.axhline(y=0.5, xmin=0, xmax=0.5, color='red',linestyle='--')
plt.axhline(y=1.5, xmin=0, xmax=0.5, color='red',linestyle='--')
plt.axvline(x=1, ymin=0, ymax=0.25, color='red',linestyle='--')
ax.axis([0, 2, 0, 2])
ax.set_xticks([0,1], ['0','$V_A=V_B$'])
ax.set_yticks([0,0.5,1.5], ['0','$p_A$','$p_B$'])
ax.set_title('Diagrama p-V procès isocòric')
plt.xlabel('$V$', loc='right')
plt.ylabel('$p$', loc='top', rotation='horizontal')

plt.show()
_images/5cd01fd581f43bf89287de9e55cbb547ad59def2474a70caebab22fbf3f7f831.png

Procès isobàric#

Transformació a pressió constant, \(p_A = p_B \equiv p\).

\(W = p(B_B-V_A)\)

\(Q =nc_P(T_B-T_A)\), on \(c_P\) és la calor específica a pressió constant.

Per a gasos monoatòmics \(C_P = \frac{5}{2}R\)

Per a gasos diatòmics \(C_P = \frac{7}{2}R\)

Hide code cell source
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
V=np.linspace(0.5, 1.5, 50)
p=V/V
fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(5, 3), layout='constrained')
plt.plot(V, p)
plt.axhline(y=1, xmin=0, xmax=0.25, color='red',linestyle='--')
plt.axvline(x=0.5, ymin=0, ymax=0.5, color='red',linestyle='--')
plt.axvline(x=1.5, ymin=0, ymax=0.5, color='red',linestyle='--')
ax.axis([0, 2, 0, 2])
ax.set_xticks([0,0.5,1.5], ['0','$V_A$','$V_B$'])
ax.set_yticks([0,1], ['0','$p_A=p_B$'])
ax.set_title('Diagrama p-V procès isobàric')
plt.xlabel('$V$', loc='right')
plt.ylabel('$p$', loc='top', rotation='horizontal')

plt.show()
_images/399795ece4b93519bc21c6e3488fdfc2867e783ed6b1fa7dd9aaf4be831caae4.png

Procès isotèrmic#

Transformació a temperatura constant, \(\Delta T = 0\).

\(W = nRTln{\frac{V_B}{V_A}}\)

\(\Delta U = 0\)

\(Q = W\)

Hide code cell source
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
V=np.linspace(0.75, 1.5, 50)
p=1/V
fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(5, 3), layout='constrained')
plt.plot(V, p)
plt.axhline(y=1/0.75, xmin=0, xmax=0.375, color='red',linestyle='--')
plt.axhline(y=1/1.5, xmin=0, xmax=0.75, color='red',linestyle='--')
plt.axvline(x=0.75, ymin=0, ymax=0.65, color='red',linestyle='--')
plt.axvline(x=1.5, ymin=0, ymax=0.33, color='red',linestyle='--')
ax.axis([0, 2, 0, 2])
ax.set_xticks([0,0.75,1.5], ['0','$V_A$','$V_B$'])
ax.set_yticks([0,1.33,0.67], ['0','$p_A$','$p_B$'])
ax.set_title('Diagrama p-V procès isotèrmic')
plt.xlabel('$V$', loc='right')
plt.ylabel('$p$', loc='top', rotation='horizontal')

plt.show()
_images/4de54fcf66b43395c7577230680ae03ceb510f158353b9ffb32b5ef42f7b6581.png

Procès adiabàtic#

També anomanat isoentropic, ja que l’entropia és constant. Aïllat tèrmicament, \(Q=0\)

Es defineix \(\gamma\) com el índex adiabàtic del gas, \(\gamma = \frac{c_P}{c_V}\)

Per a quest procés es compleix \(p_AV_A^\gamma = p_BV_B^\gamma\) i que \(T_AV_A^{\gamma-1} = T_BV_B^{\gamma-1}\)

\(W = \frac{1}{1-\gamma}p_BV_B-p_AV_A\)

\(Q = 0\)

\(W = -\Delta U = nC_V(T_B-T_A)\)

Hide code cell source
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
V=np.linspace(0.75, 1.5, 50)
gamma=5/3 #gas ideal monoatòmic
p=1/V**gamma
fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(5, 3), layout='constrained')
plt.plot(V, p)
plt.axhline(y=1.63, xmin=0, xmax=0.375, color='red',linestyle='--')
plt.axhline(y=0.5, xmin=0, xmax=0.75, color='red',linestyle='--')
plt.axvline(x=0.75, ymin=0, ymax=0.8, color='red',linestyle='--')
plt.axvline(x=1.5, ymin=0, ymax=0.26, color='red',linestyle='--')
ax.axis([0, 2, 0, 2])
ax.set_xticks([0,0.75,1.5], ['0','$V_A$','$V_B$'])
ax.set_yticks([0,1.63,0.5], ['0','$p_A$','$p_B$'])
ax.set_title('Diagrama p-V procès isotèrmic')
plt.xlabel('$V$', loc='right')
plt.ylabel('$p$', loc='top', rotation='horizontal')

plt.show()
_images/96890eddf766746e611238704c4b1968350513a008b5984f13bca54c25270716.png

Resum dels resultats per a cada transformació#

Transformació

Característica

Calor

Treball

Variació d’energia interna

Isocora

\(V=ct\)

\(Q=nC_V(T_B-T_A)\)

\(W=0\)

\(\Delta U =nC_V(T_B-T_A)\)

Isobara

\(p=ct\)

\(Q=nC_P(T_B-T_A)\)

\(W=p(V_B-V_A)\)

\(\Delta U =nC_V(T_B-T_A)\)

Isoterma

\(T=ct\)

\(Q=W\)

\(W=nRTln{\frac{V_B}{V_A}}\)

\(\Delta U =0\)

Adiabàtica

\(Q=0\); \(S = ct\)

\(Q=0\)

\(W=-\Delta U\)

\(\Delta U =nC_V(T_B-T_A)\)