Transformadors#

Hide code cell source
from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('A2kqFXGC4SY')

Trobarem transformadors de diverses mides i característiques. Aquí podeu comparar un de petit monofàsic utilitzat a molts circuits impressos amb un utilitzat a la xarxa de distribució trifàsica (d’aquest últim només veureu la placa de característiques, la mida del transformador la podeu imaginar si us fixeu en el seu pes).

Equacions dels transformadors#

\[ r_t = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \]
\[ P_2 = U_2 \cdot I_2 = \eta \cdot P_1 = \eta \cdot U_1 \cdot I_1 \]

Transformadors ideals#

\[ \eta = 1 \Rightarrow P_1 = P_2 \Rightarrow r_t = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} \]
Hide code cell source
from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('eZVpufRn3ao')

Transformadors toroidals#

Hide code cell source
from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('tlySqNQXA1Y')

Exemples#

PAU 2014 S3 ELECTROTECNIA JUN 3A

from math import pi
import numpy as np
V2=200
R2=10
W1=5300
U1n=400
U2n=230
A2=V2/R2
A2
20.0
rt=U1n/U2n
A1=A2/rt
A1
11.5
WR2=R2*A2**2
WR1=W1-WR2
R1=WR1/A1**2
R1
9.829867674858223
U1=W1/A1
U1
460.8695652173913