Energia, Treball i Potència Producció d'energia elèctrica Materials Corrent Continu Mecànica

Energia. Moment. Termodinàmica Corrent Altern Boole Oficina tècnica Empresa

  1. PAU {{Convocatoria}} S{{serie}} {{problema}}

    Solució: {{SolQ}}